Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 592 вопросов и 6 445 777 ответов!

задача экономика

10-11 класс

решить задачу

Кирилл 06 янв. 2018 г., 15:05:41 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
Ваш ответ будет первым =)
Ответить

Другие вопросы из категории

социология

составте словарик (не менее 5 слов) профессионализмов по вашей специальности(соц. работник) с указанием правильного ударения и лексического значения (по словарю). составте с любым словом предложение.профессия социальный работник

10-11 класс экономика ответов нет
Підприємництво в ринковій економіці

(Виберіть правильну відповідь 1. Чи правильним є твердження, що підприємництво є обов’язковою ознакою ринкової економіки: а) так; б) ні; в) частково; г) підприємництво є ознакою рівня життя населення. 2. Сучасне вітчизняне визначення терміну «підприємництво» наведене в Законі України: а) «Про підприємства в Україні»; б) «Про підприємництво в Україні»; в) «Про підприємство»; г) Господарському кодексі. 3. Який з нижче перерахованих принципів, за якими здійснюється підприємництво сюди не належить: а) вільний вибір діяльності на добровільних засадах; б) залучення до підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб та громадян; в) вільне наймання працівників; г) отримувати ліцензію на діяльність у сферах, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства. 4. Згідно з засновником сучасної школи підприємництва Й. Шумпетером, підприємцем можна вважати того, хто: а) творить підприємництво, відкриває справу, впроваджує нові вироби, освоює нові ринки, приймає рішення щодо ведення бізнесу; б) підприємець власник, підприємець-орендар, підприємець-менеджер; в) займається веденням особистого підсобного господарства, роботою по найму, індивідуальним підприємництвом; посередницькою діяльністю; г) виконує директивні вимоги щодо розвитку підприємництва, створює умови для розвитку творчості і кожної особистості, захищає вітчизняного виробника. 5. Суб’єкт підприємництва це: а) один із засновників підприємства; б) те, на що націлене підприємництво; в) учасник підприємницької діяльності; г) службовець, який контролює підприємницьку діяльність. 6. «Підприємництво» і «бізнес» – це: а) тотожні за змістом і суттю поняття; б) «бізнес» – поняття дещо ширше від підприємництва; в) «підприємництво» – поняття дещо ширше від «бізнесу»; г) у західних країнах – «бізнес», в Україні – «підприємництво». 7. Згідно А. Хоскінга, до елементів підприємницького середовища належать: а) власність, способи й розміри отримання доходів; б) економічна ситуація, соціально-культурне, технологічне, географічне середовище; в) цивільне, кримінальне, загальне та спеціальне законодавство держави; г) мінімальні обсяги фінансових ресурсів, отримання підтримки від держави, найпростіші способи поліпшення умов збуту продукції. 8. Найвірогідніше, підприємець прагне скоротити витрати виробництва, щоб: а). збільшити суму прибутку; б). не допустити конкурентів на свій ринок збуту; в). зменшити кількість робітників і розмір заробітної плати; г). правильні відповіді а) і б). 9. До функцій кредитного підприємництва не належить: а) акумуляція тимчасово вільних грошових засобів; б) надання кредитів підприємницьким структурам; в) надання споживчого кредиту населенню; г) правильна відповідь відсутня. 10. Форми підприємницької діяльності розрізняються за: а) статусом і власністю суб’єктів підприємництва; б) розмірами капіталу і кількістю виробленої товарної продукції; в) чисельністю працівників підприємницької структури; г) величиною отриманого прибутку. Завдання 2 При створенні фірми за участю іноземного інвестора підприємець має два варіанти капіталовкладень: за 1-им варіантом обсяг капіталовкладень (КВ) становить 500 тис. дол., а очікуваний прибуток (Пр) – 130 тис. дол., за другим – відповідно 600 тис. і 175 тис. дол. Визначте, який варіант капіталовкладень є вигіднішим для підприємця. Завдання 3 Припустимо, що підприємець має 500 тис. дол. і хоче вигідно їх розмістити. При цьому є такі варіанти: а) придбання будинку та земельної ділянки; б) придбання устаткування для виробництва продукції, яка користується попитом і приносить великий дохід; в) внесення грошей на строковий рахунок у банк. Поясніть, за яких умов підприємець надасть перевагу інвестуванню зазначеної суми грошей у придбання устаткування? Що, на вашу думку, стримує нині в Україні такий вибір підприємців? Завдання 4 Чи залежать здатності до підприємництва від: а) освіти; б) національності; в) клімату, в умовах котрого живе людина; г) спадковості; д) соціально-суспільного устрою країни? Завдання 5 З економічної теорії відомо, що підприємництво пов’язане з ризиком. Подумайте, із чим конкретно зв’язаний цей ризик: а) із втратою грошей; б) із втратою репутації; в) із втратою життя; г) з невизначеністю; д) з асиметрією інформації. Який із цих пунктів має найбільше значення особисто для Вас, якщо Ви схильні до підприємництва? Завдання 6 Яка організаційна форма бізнесу була б, на Ваш погляд, найбільш раціональною для фірм, що ставлять перед собою наступні завдання: а) створення банку для фінансування інвестицій у будівельній індустрії; б) організація посередницької контори по здачі в оренду житлової площі; в) формування промислового комплексу по добиче й збагаченню руд кольорових металів; г) виготовлення й продажу вовняних виробів ручного в’язання. Завдання 7 Робота з цитатами та твердженнями 1. «Необмежена відповідальність властива індивідуальним підприємцям і повним товариствам». Прокоментуйте це твердження. 2. «Не обманеш – не продаси» (російське прислів’я). «Прибуток вище всього, але честь – вище прибутку» (девіз дореволюційного нижегородського ярмарку). Якого принципу, на Ваш погляд, вигідніше дотримуватися в підприємницькій діяльності?

10-11 класс экономика ответов нет
Монополия

Постройте график спроса и дохода для монополии, если известно, что Q1= 4, p1=45; Q2=5, p2=40; Q3=6, p3=35

10-11 класс экономика ответов нет
общество

все виды потребности общества уникальны(да или нет)почему

10-11 класс экономика ответов нет
банковское дело

физ.лицо планирует купить авто за 400 тыс.рублей через 3 года.какую сумму он должен положить сейчас в КБ на срочный сберегательный вклад если ставка составляет 14% годовых

10-11 класс экономика ответов нет

Читайте также

Помогите решить.

Задача Экономика описана следующими данными (В млрд денежных единиц):
Экспорт товаров 19650

Россия утрачивает базу для возобновления роста Для серьезных сдвигов в экономике 1997 год потерян. Промышленный спад будет продолжаться. Об этом заявил

на состоявшейся на прошлой неделе в Торгово-промышленной палате конференции «Промышленная политика России на пороге XXI века» директор Института экономики РАН академик Леонид Абалкин. В 1996 году предпосылок для экономического роста в стране создано не было. Нарастает техническая отсталость российской промышленности. Произошел не просто спад, а деградация промышленной структуры. В течение ближайших 7 лет парк действующего оборудования сократится в 2 раза. Через 10 лет от него останется треть. Затраты на НИОКР1 за последнее десятилетие уменьшились в 15-18 раз. В итоге потеряно около 300 высоких конкурентоспособных технологий. Идет процесс примитивизации производства. Расходы на науку для поддержания технического уровня продукции не должны опускаться ниже 2% от объема ВВП. Если в Великобритании они составляют 2,1% ВВП, в Германии — 2,9% ВВП, в США — 2,6% ВВП, то в России — 0,5% ВВП. По мнению специалистов Института экономики РАН, новая концепция промышленной политики должна быть реализована на двух этапах. На первом этапе (он рассчитан на 2-3 года) ставится задача остановить промышленный спад и выйти из экономического кризиса. Задействованы на этом этапе могут быть только традиционные технологии и мощности. Второй этап включает в себя техническое перевооружение и выход на новые высокие технологии. «Финансовые известия», 1997, № 11
Согласны ли вы с такой оценкой перспектив экономического роста в России? и аргументируйте свой ответ

Очень важно решить одну из этих задач. Буду бесконечно благодарна тому, кто поможет. В экономике не бум бум :D

1. Общая численность населения в стране 147 млн. человек. Рациональные, научно обоснованные нормы потребления мяса и мясных продуктов составляют 6.7 кг в среднем на душу населения в месяц. Производится 4.7 млн.т., импортируется 3.0 млн.т мяса и мясных продуктов в год. Определите, какова степень насыщенности (в %) потребностей населения в мясе всего, в том числе за счет собственного производства, за счет импорта.
2. Функция предложения на говядину имеет вид: Q _{D} = 30-P, где Q _{D} - величина спроса на говядину за день, а Р цена за 1 кг. Функция предложения описана следующим ур-ем: Q _{S} = 15+2P , где Q _{S} - величина предложения за день (кг).
Необходимо построить графики спроса и предложения; найти равновесный объем и равновесную цену на мясо; какая ситуация возникнет на рынке мяса, если цена установится на уровне 3 ден.ед. за кг?
Решить алгебраическим методом; если предложение уменьшится на 60% при каждом уровне цен, как это повлияет на равновесное количество и равновесную цену?

Решить задачу по экономике
Ребята, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ОЧЕНЬ НАДО. Задача 2. Определить месячную сумму амортизационных отчислений

начисляемых линейным методом.

Исходные данные:

Первоначальная стоимость оборудования НВ×90 тыс. р.

Срок полезного использования 8 лет

Задача 5.

По данным таблицы определите среднегодовую выработку

стоимостным методом.

Исходные данные

Объем производства диванов НВ×20 шт

Цена 1 дивана 30 000 р.

Объем производства кресел НВ×40 шт

Цена 1 кресла 10 000 р.

Численность рабочих НВ+35 чел

Задача 4.

Определите продолжительность оборота оборотных средств,

коэффициент оборачиваемости и коэффициент загрузки средств в обороте.

Сделать вывод об эффективности использования основных средств.

Исходные данные:

Выпуск продукции НВ×1 млн.р.

Календарный период год

Средний размер оборотных средств НВ×400 тыс.р.Вы находитесь на странице вопроса "задача экономика", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.