Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 590 вопросов и 6 445 773 ответов!

Тема 12. Вклад Р.Коуза в теорию микроэкономики

10-11 класс

задания: 1. Знаком + укажите правильный ответ. Теорема Коуза доказывает, что: а) государству необходимо вмешиваться в экономику; б) существование трансакционных издержек неизбежно, поэтому рынок неэффективен; в) при небольших трансакционных издержках рынок самостоятельно достигает эффективности; г) права собственности не влияют на эффективность экономических отношений. 2. Знаком +отметьте правильные суждения. Трансакционными не являются затраты на: а) нахождение торговых партнеров; б) обеспечение прав собственности; в) хранение товаров; г) транспортировку товаров. 3. Как с точки зрения Р.Коуза связана величина трансакционных издержек с размерами фирмы?

dobryasha1806 22 янв. 2018 г., 17:12:48 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
Ваш ответ будет первым =)
Ответить

Другие вопросы из категории

задача экономика

решить задачу

10-11 класс экономика ответов нет
социология

составте словарик (не менее 5 слов) профессионализмов по вашей специальности(соц. работник) с указанием правильного ударения и лексического значения (по словарю). составте с любым словом предложение.профессия социальный работник

10-11 класс экономика ответов нет
Підприємництво в ринковій економіці

(Виберіть правильну відповідь 1. Чи правильним є твердження, що підприємництво є обов’язковою ознакою ринкової економіки: а) так; б) ні; в) частково; г) підприємництво є ознакою рівня життя населення. 2. Сучасне вітчизняне визначення терміну «підприємництво» наведене в Законі України: а) «Про підприємства в Україні»; б) «Про підприємництво в Україні»; в) «Про підприємство»; г) Господарському кодексі. 3. Який з нижче перерахованих принципів, за якими здійснюється підприємництво сюди не належить: а) вільний вибір діяльності на добровільних засадах; б) залучення до підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб та громадян; в) вільне наймання працівників; г) отримувати ліцензію на діяльність у сферах, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства. 4. Згідно з засновником сучасної школи підприємництва Й. Шумпетером, підприємцем можна вважати того, хто: а) творить підприємництво, відкриває справу, впроваджує нові вироби, освоює нові ринки, приймає рішення щодо ведення бізнесу; б) підприємець власник, підприємець-орендар, підприємець-менеджер; в) займається веденням особистого підсобного господарства, роботою по найму, індивідуальним підприємництвом; посередницькою діяльністю; г) виконує директивні вимоги щодо розвитку підприємництва, створює умови для розвитку творчості і кожної особистості, захищає вітчизняного виробника. 5. Суб’єкт підприємництва це: а) один із засновників підприємства; б) те, на що націлене підприємництво; в) учасник підприємницької діяльності; г) службовець, який контролює підприємницьку діяльність. 6. «Підприємництво» і «бізнес» – це: а) тотожні за змістом і суттю поняття; б) «бізнес» – поняття дещо ширше від підприємництва; в) «підприємництво» – поняття дещо ширше від «бізнесу»; г) у західних країнах – «бізнес», в Україні – «підприємництво». 7. Згідно А. Хоскінга, до елементів підприємницького середовища належать: а) власність, способи й розміри отримання доходів; б) економічна ситуація, соціально-культурне, технологічне, географічне середовище; в) цивільне, кримінальне, загальне та спеціальне законодавство держави; г) мінімальні обсяги фінансових ресурсів, отримання підтримки від держави, найпростіші способи поліпшення умов збуту продукції. 8. Найвірогідніше, підприємець прагне скоротити витрати виробництва, щоб: а). збільшити суму прибутку; б). не допустити конкурентів на свій ринок збуту; в). зменшити кількість робітників і розмір заробітної плати; г). правильні відповіді а) і б). 9. До функцій кредитного підприємництва не належить: а) акумуляція тимчасово вільних грошових засобів; б) надання кредитів підприємницьким структурам; в) надання споживчого кредиту населенню; г) правильна відповідь відсутня. 10. Форми підприємницької діяльності розрізняються за: а) статусом і власністю суб’єктів підприємництва; б) розмірами капіталу і кількістю виробленої товарної продукції; в) чисельністю працівників підприємницької структури; г) величиною отриманого прибутку. Завдання 2 При створенні фірми за участю іноземного інвестора підприємець має два варіанти капіталовкладень: за 1-им варіантом обсяг капіталовкладень (КВ) становить 500 тис. дол., а очікуваний прибуток (Пр) – 130 тис. дол., за другим – відповідно 600 тис. і 175 тис. дол. Визначте, який варіант капіталовкладень є вигіднішим для підприємця. Завдання 3 Припустимо, що підприємець має 500 тис. дол. і хоче вигідно їх розмістити. При цьому є такі варіанти: а) придбання будинку та земельної ділянки; б) придбання устаткування для виробництва продукції, яка користується попитом і приносить великий дохід; в) внесення грошей на строковий рахунок у банк. Поясніть, за яких умов підприємець надасть перевагу інвестуванню зазначеної суми грошей у придбання устаткування? Що, на вашу думку, стримує нині в Україні такий вибір підприємців? Завдання 4 Чи залежать здатності до підприємництва від: а) освіти; б) національності; в) клімату, в умовах котрого живе людина; г) спадковості; д) соціально-суспільного устрою країни? Завдання 5 З економічної теорії відомо, що підприємництво пов’язане з ризиком. Подумайте, із чим конкретно зв’язаний цей ризик: а) із втратою грошей; б) із втратою репутації; в) із втратою життя; г) з невизначеністю; д) з асиметрією інформації. Який із цих пунктів має найбільше значення особисто для Вас, якщо Ви схильні до підприємництва? Завдання 6 Яка організаційна форма бізнесу була б, на Ваш погляд, найбільш раціональною для фірм, що ставлять перед собою наступні завдання: а) створення банку для фінансування інвестицій у будівельній індустрії; б) організація посередницької контори по здачі в оренду житлової площі; в) формування промислового комплексу по добиче й збагаченню руд кольорових металів; г) виготовлення й продажу вовняних виробів ручного в’язання. Завдання 7 Робота з цитатами та твердженнями 1. «Необмежена відповідальність властива індивідуальним підприємцям і повним товариствам». Прокоментуйте це твердження. 2. «Не обманеш – не продаси» (російське прислів’я). «Прибуток вище всього, але честь – вище прибутку» (девіз дореволюційного нижегородського ярмарку). Якого принципу, на Ваш погляд, вигідніше дотримуватися в підприємницькій діяльності?

10-11 класс экономика ответов нет
Монополия

Постройте график спроса и дохода для монополии, если известно, что Q1= 4, p1=45; Q2=5, p2=40; Q3=6, p3=35

10-11 класс экономика ответов нет
общество

все виды потребности общества уникальны(да или нет)почему

10-11 класс экономика ответов нет

Читайте также

основатель квантовой теории,лауреат Нобелевской премии Макс Планк как-то весьма скромно заметил,что вынужден был оставить свою первую профессию

экономиста из-за ее трудности,услышав эти слова,Бертран Рассел,основатель современной математики,возразил: "как странно,ведь мне пришлось оставить экономическую теорию только из-за ее явной простоты". Как вы думаете,кто из них прав?

Национальная экономика как целое. Задача.Все описанные ниже события произошли в 1995 году. Определите, какой вклад в подсчет валового внутреннего продукта

(ВВП) России 1995 года вносит каждое из этих событий? Каков их суммарный вклад? Ответ необходимо обосновать. События далее.... 1. Мария Д. Получила от государства пенсию в размере 500 тыс. рублей. 2. Издательство « Надуванчик » выпустило и продало 1 тыс. книг по цене 1 тыс. рублей за книгу с учетом НДС ( ставка 20%). При издании книги использовались отечественные бумаги и материалы, произведенные в 1995 году. 3. Московское представительство корпорации IBM заплатило 3 млн. рублей в виде налога на имущество. 4. Домостроительный комбинат приобрел произведенные в 1995 году отечественные материалы для выпуска сборных домиков на сумму 5 млн рублей. Половина материалов была использована для производства домиков, от продажи которых фирма выручила 4 млн рублей. Оставшуюся половину материалов фирма планирует пустить на производство сборных домиков в январе следующего года. 5. Фирма « Аста» в июне приобрела новый импортный компьютер за 3 млн рублей. Используя этот компьютер, фирма произвела и продала до конца года программный продукт, выручив при этом 8 млн рублей. В декабре компьютер был продан за 2 млн рублей. 6. От продажи 3 тыс. пачек отечественных сигарет « Ява» производства 1995 года владелец коммерческой палатки Дмитрий 3. Выручил 3 млн рублей, из которых перечислил 300 тыс.рублей государству в виде акциза. 7. Ростовский мясокомбинат купил 1 января у фермера из Ростовской области 100 кг свежей свинины по 20 тыс. рублей за 1 кг для производства мясных консервов, проданных комбинатом в мае за 3 млн рублей. 8. Елена Н. Купила на сумму 4 млн рублей 1 тыс. акций компании « Газпром», выплатившей в первом квартале 1995 года дивиденды за прошедший год в размере 1 тыс. рублей на каждую акцию. 9. Американская компания «Сан-ойл « в мае добыла в Тюменской области сырую нефть, которую затем продала на рынке США, выручив при этом сумму, эквивалентную 15 млн рублей. 10. Школьный учитель Ирина В. получила зарплату из областногобюджета в размере 500 тыс. рублей. П.Андрей О. Купил для праздничного стола 5 кг свежей клубникипроизводства подмосковного сельскохозяйственногокооператива по 20 тыс. рублей за 1 кг.

Задали по экономике подготовить проект на тему: "Создание фирмы". Фирму нужно придумать такую, чтобы было и интересно, и весело (открытый урок, скучные

темы вроде производства кирпичей, сказали не брать) и её продукция/услуга пользовалась спросом. Однако не совсем понятно слово фирма, помогите с объяснением пожалуйста. (серфинг по интернету результата не дал) В моем понимании, фирма - что-то глобальное с кучей цехов/ офисов и прочим. Парикмахерская/ магазин является ли фирмой? Если бы вы создавали фирму/ начинали бы малый бизнес, то чем бы вы занимались?

помогите написать реферат на тему : Неоэкономика и экономический рост.

не могу найти в интернете такой темы

Вопросы по экономике

1) Экономика и экономическая наука. Макроэкономика и микроэкономика.
2) Механизм формирования рыночных цен. Рыночное равновесие. Рынок.
3) Инфляция и её социально-экономические последствия.
4) Проблема ограниченности ресурсов. Выбор. Альтернативная стоимость.
5) Налоги. Принципы и методы налогообложения. Основные виды налогов в России.
6) Полезность. Убывание предельной полезности. Взаимосвязь изменения предельной полезности и формы кривой спроса.
7) Государственный бюджет. Источники доходов и статьи расходов государства.
8) Предпринимательская деятельность. Особенности развития предпринимательства в России
9) Выбор и принцип рационального поведения. Экономические стимулы.
10) Валовой внутренний продукт (ВВП)
11) Формы международных экономических отношений. Выгоды и проблемы, связанные с международной торговлей.
12) Деньги. Функции денег. Виды денег.
13)Международная торговля свободная торговля. Политика протекционизма.
14) Сравнительное преимущество и специализация. Значение специализации.
15) Экономическая система. Типы экономических систем.
16) Сущность и экономические причины безработицы. Виды безработицы. Меры борьбы с безработицей.
17) Специализация и обмен. Выгодность добровольного обмена. Взаимозависимость.
18) Фискальная политика. Основные цели и инструменты фискальной политики.
19) Основные организационно-правовые формы предпринимательства.
20) Спрос. Факторы, формирующие спрос. Закон спроса.
21) Экономический рост. Факторы, влияющие на экономический рост. Экономический цикл.
22) Предпосылки и выгоды международной торговли. Сравнительно преимущество и международная торговля.
23) Предложение. Факторы, формирующие предложение. Закон предложения.
24) Прогрессивные, пропорциональные и регрессивные налоги. Прямые и косвенные налоги.
25) Факторы производства и доходы, получаемые владельцами фактора производства.
26) Общественные блага. Внешние отрицательные и положительные эффекты.
27) Конкуренция. Виды рыночных структур.
28) Индивидуальный, рыночный и совокупный спрос. Факторы, формирующие совокупный спрос.
29) Банки и их функции. Банковская система России.
30) Взаимосвязанные товары и услуги. Рынки взаимосвязанных товаров и услуг.
31) Роль государства в экономике.
32) Факторы производства. Особенности рынка капитала, земли и природных ресурсов.
33) Основные источники доходов семьи. Бюджет семьи.
34) Товарные, фондовые и валютные биржи. Виды биржевых сделок.
35) Эластичность спроса и предложения. Способы измерения эластичности.
36) Монетарная политика. Основные цели и инструменты монетарной политики.
37) Международная финансовая система.
38) Неравенство доходов. Методы государственного регулирования доходов в России.
39) Выручка, затраты, прибыль фирмы. Бухгалтерские и экономические затраты, бухгалтерская и экономическая прибыль.
40) Монополия. Естественные монополии. Методы антимонопольного регулирования в России.
41) Инфляция.
42) Формы организации оплаты труда и методы стимулирования работников. Факторы формирования заработной платы и причины её дифференциации.
43) Ценные бумаги. Рынок ценных бумаг и его особенности.
44) Собственность. Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности. Особенности приватизации в России.
45) Валюта и валютные курсы.
46) Основные вопросы экономики и способы их решения в различных экономических системах.
47) Особенности рынка труда. Профсоюзы.
48) Дефицит государственного бюджета и источники его покрытия. Государственный долг.
49) Назначение и виды торговых барьеров в международной торговле.
50) Потребитель и защита его прав.Вы находитесь на странице вопроса "Тема 12. Вклад Р.Коуза в теорию микроэкономики", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.