Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 627 вопросов и 6 445 890 ответов!

Помагите решить пожайлуйста

10-11 класс

Сука Блять Пиздец Хуй Член

Лёша 25 февр. 2018 г., 9:59:35 (5 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
Ваш ответ будет первым =)
Ответить

Другие вопросы из категории

Тема 12. Вклад Р.Коуза в теорию микроэкономики

задания: 1. Знаком + укажите правильный ответ. Теорема Коуза доказывает, что: а) государству необходимо вмешиваться в экономику; б) существование трансакционных издержек неизбежно, поэтому рынок неэффективен; в) при небольших трансакционных издержках рынок самостоятельно достигает эффективности; г) права собственности не влияют на эффективность экономических отношений. 2. Знаком +отметьте правильные суждения. Трансакционными не являются затраты на: а) нахождение торговых партнеров; б) обеспечение прав собственности; в) хранение товаров; г) транспортировку товаров. 3. Как с точки зрения Р.Коуза связана величина трансакционных издержек с размерами фирмы?

10-11 класс экономика ответов нет
задача экономика

решить задачу

10-11 класс экономика ответов нет
социология

составте словарик (не менее 5 слов) профессионализмов по вашей специальности(соц. работник) с указанием правильного ударения и лексического значения (по словарю). составте с любым словом предложение.профессия социальный работник

10-11 класс экономика ответов нет
Підприємництво в ринковій економіці

(Виберіть правильну відповідь 1. Чи правильним є твердження, що підприємництво є обов’язковою ознакою ринкової економіки: а) так; б) ні; в) частково; г) підприємництво є ознакою рівня життя населення. 2. Сучасне вітчизняне визначення терміну «підприємництво» наведене в Законі України: а) «Про підприємства в Україні»; б) «Про підприємництво в Україні»; в) «Про підприємство»; г) Господарському кодексі. 3. Який з нижче перерахованих принципів, за якими здійснюється підприємництво сюди не належить: а) вільний вибір діяльності на добровільних засадах; б) залучення до підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб та громадян; в) вільне наймання працівників; г) отримувати ліцензію на діяльність у сферах, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства. 4. Згідно з засновником сучасної школи підприємництва Й. Шумпетером, підприємцем можна вважати того, хто: а) творить підприємництво, відкриває справу, впроваджує нові вироби, освоює нові ринки, приймає рішення щодо ведення бізнесу; б) підприємець власник, підприємець-орендар, підприємець-менеджер; в) займається веденням особистого підсобного господарства, роботою по найму, індивідуальним підприємництвом; посередницькою діяльністю; г) виконує директивні вимоги щодо розвитку підприємництва, створює умови для розвитку творчості і кожної особистості, захищає вітчизняного виробника. 5. Суб’єкт підприємництва це: а) один із засновників підприємства; б) те, на що націлене підприємництво; в) учасник підприємницької діяльності; г) службовець, який контролює підприємницьку діяльність. 6. «Підприємництво» і «бізнес» – це: а) тотожні за змістом і суттю поняття; б) «бізнес» – поняття дещо ширше від підприємництва; в) «підприємництво» – поняття дещо ширше від «бізнесу»; г) у західних країнах – «бізнес», в Україні – «підприємництво». 7. Згідно А. Хоскінга, до елементів підприємницького середовища належать: а) власність, способи й розміри отримання доходів; б) економічна ситуація, соціально-культурне, технологічне, географічне середовище; в) цивільне, кримінальне, загальне та спеціальне законодавство держави; г) мінімальні обсяги фінансових ресурсів, отримання підтримки від держави, найпростіші способи поліпшення умов збуту продукції. 8. Найвірогідніше, підприємець прагне скоротити витрати виробництва, щоб: а). збільшити суму прибутку; б). не допустити конкурентів на свій ринок збуту; в). зменшити кількість робітників і розмір заробітної плати; г). правильні відповіді а) і б). 9. До функцій кредитного підприємництва не належить: а) акумуляція тимчасово вільних грошових засобів; б) надання кредитів підприємницьким структурам; в) надання споживчого кредиту населенню; г) правильна відповідь відсутня. 10. Форми підприємницької діяльності розрізняються за: а) статусом і власністю суб’єктів підприємництва; б) розмірами капіталу і кількістю виробленої товарної продукції; в) чисельністю працівників підприємницької структури; г) величиною отриманого прибутку. Завдання 2 При створенні фірми за участю іноземного інвестора підприємець має два варіанти капіталовкладень: за 1-им варіантом обсяг капіталовкладень (КВ) становить 500 тис. дол., а очікуваний прибуток (Пр) – 130 тис. дол., за другим – відповідно 600 тис. і 175 тис. дол. Визначте, який варіант капіталовкладень є вигіднішим для підприємця. Завдання 3 Припустимо, що підприємець має 500 тис. дол. і хоче вигідно їх розмістити. При цьому є такі варіанти: а) придбання будинку та земельної ділянки; б) придбання устаткування для виробництва продукції, яка користується попитом і приносить великий дохід; в) внесення грошей на строковий рахунок у банк. Поясніть, за яких умов підприємець надасть перевагу інвестуванню зазначеної суми грошей у придбання устаткування? Що, на вашу думку, стримує нині в Україні такий вибір підприємців? Завдання 4 Чи залежать здатності до підприємництва від: а) освіти; б) національності; в) клімату, в умовах котрого живе людина; г) спадковості; д) соціально-суспільного устрою країни? Завдання 5 З економічної теорії відомо, що підприємництво пов’язане з ризиком. Подумайте, із чим конкретно зв’язаний цей ризик: а) із втратою грошей; б) із втратою репутації; в) із втратою життя; г) з невизначеністю; д) з асиметрією інформації. Який із цих пунктів має найбільше значення особисто для Вас, якщо Ви схильні до підприємництва? Завдання 6 Яка організаційна форма бізнесу була б, на Ваш погляд, найбільш раціональною для фірм, що ставлять перед собою наступні завдання: а) створення банку для фінансування інвестицій у будівельній індустрії; б) організація посередницької контори по здачі в оренду житлової площі; в) формування промислового комплексу по добиче й збагаченню руд кольорових металів; г) виготовлення й продажу вовняних виробів ручного в’язання. Завдання 7 Робота з цитатами та твердженнями 1. «Необмежена відповідальність властива індивідуальним підприємцям і повним товариствам». Прокоментуйте це твердження. 2. «Не обманеш – не продаси» (російське прислів’я). «Прибуток вище всього, але честь – вище прибутку» (девіз дореволюційного нижегородського ярмарку). Якого принципу, на Ваш погляд, вигідніше дотримуватися в підприємницькій діяльності?

10-11 класс экономика ответов нет
Монополия

Постройте график спроса и дохода для монополии, если известно, что Q1= 4, p1=45; Q2=5, p2=40; Q3=6, p3=35

10-11 класс экономика ответов нет

Читайте также

Очень важно решить одну из этих задач. Буду бесконечно благодарна тому, кто поможет. В экономике не бум бум :D

1. Общая численность населения в стране 147 млн. человек. Рациональные, научно обоснованные нормы потребления мяса и мясных продуктов составляют 6.7 кг в среднем на душу населения в месяц. Производится 4.7 млн.т., импортируется 3.0 млн.т мяса и мясных продуктов в год. Определите, какова степень насыщенности (в %) потребностей населения в мясе всего, в том числе за счет собственного производства, за счет импорта.
2. Функция предложения на говядину имеет вид: Q _{D} = 30-P, где Q _{D} - величина спроса на говядину за день, а Р цена за 1 кг. Функция предложения описана следующим ур-ем: Q _{S} = 15+2P , где Q _{S} - величина предложения за день (кг).
Необходимо построить графики спроса и предложения; найти равновесный объем и равновесную цену на мясо; какая ситуация возникнет на рынке мяса, если цена установится на уровне 3 ден.ед. за кг?
Решить алгебраическим методом; если предложение уменьшится на 60% при каждом уровне цен, как это повлияет на равновесное количество и равновесную цену?

Фирма производила 100 единиц продукции и продавала по цене 50 рублей за штуку. Определить величину прибыли, если фирма решит дополнительно выпускать 10

ед.продукции по той же цене, но при этом средне совокупные издержки увеличатся с 40 до 45 руб. за штуку. Как решить задачу?

Муха, Муха – Цокотуха, Позолоченное брюхо! Муха по полю пошла, Муха… нашла. Но не денежку, а целый клад. И решила она приобрести

участок земли. На этом участке вместе со своим мужем – Комаром решила Муха открыть маленький ресторанчик. Их затраты складывались следующим образом: заработная плата рабочим 40 руб. в месяц, амортизация 20 руб. в месяц, сырье и материалы 20 руб. в месяц. Поскольку найденной суммы денег хватило только на приобретение земли, пришлось взять кредит, проценты по которому составили 10 руб. в месяц. Муху и Комара приглашали работать к себе в таверну клопы и обещали платить Мухе – 30, а Комару – 40 руб. Если бы Муха положила деньги в банк, она бы получала 3 руб. ежемесячно, а если бы сдавала в аренду землю – 40 руб. ежемесячно. Доход от ресторанчика составлял 200 руб. в месяц.

Рассчитайте явные, неявные, экономические затраты, бухгалтерскую и экономическую прибыль.

Сделайте выводы.

Помогите решить, пожалуйста

Функция спроса на товар Х имеет вид Qd=29-P , где Qd - величина спроса на товар Х, а P - цена товара Х в рублях. Предложение товара Х задано функцией Qs = 5P , где Qs - величина предложения товара Х. Правительство решило ввести субсидию на производителя товара в размере 1 рубля за каждую произведенную единицу продукции. Найдите расходы правительства на субсидию.

Ценовая эластичность (по модулю) функции спроса, заданной линейно в точке, где цена равна 10, составляла 5. Найдите ценовую эластичность данной кривой спроса (по модулю), в точке, где цена равна 8.

Функция спроса на труд имеет вид Ld=90-2w, где Ld-величина спроса на труд, а w-ставка заработной платы. Предложение труда задано функцией Ls=10+2w, где Ls- величина предложения труда. Правительство установило минимальную заработную плату, равную 25. Чему будет равна занятость после введения закона о минимальной заработной плате?

В экономике инвестиции равны 220, дефицит государственного бюджета равен 10, профицит торгового баланса составил 20. Найдите величину частных сбережений в данной экономике.

Если общая численность населения страны составляет 100 млн. человек, численность трудоспособного населения 90 млн. человек, численность не включаемых в рабочую силу 20 млн. человек, а уровень безработицы составляет 15%, то какова численность занятых?

СРОЧНО ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ

Учитель труда, получавший 12 тыс.р. в год , решил открыть собственное производство матрешек. Он рассчитывает получить выручку в размере 55 тыс.р. В качестве стартового капитала учитель имеет 10 тыс.р.
Для открытия собственного дела ему нужно в начале следующего года закупить материалов на 10тыс.р. , нанять двух рабочих с оплатой по 10тыс.р. в год (в конце года) и занять свою дачу под производственное помещение. Учтите что за аренду дачи ему предлагают 8тыс.р в год . Наш герой должен оставить труд учителя. Банковский процент до депозитам равен 30%. Амортизация дачи несущественна.
А)Найти велечину годовых бухгалтерских и экономический затрат
Б)Определить велечину бухгалтерской и экономической прибыли за год.
В)При каком проценте по депозитам экономическая прибыль равна нулю?Вы находитесь на странице вопроса "Помагите решить пожайлуйста", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.