Статистика
Всего в нашей базе более 4 327 664 вопросов и 6 445 980 ответов!

Задача по налогам,помогите пожалуйста

10-11 класс

В организации 1 марта отчётного года введено в эксплуатацию основное средство,первоначальная стоимость которого составляет 300000руб,срок полезного использования 5 лет.Согласно учётной политике предприятия в фин.учете амортизация по данному объекту начисляется методом суммы чисел лет полезного использования,в налоговом-линейным способом.Рассчитать возникшую во 2кв.отчетного года сумму вычитаемое временной разницы,сумму отложенного налогового актива и отразить его начисление в бух.учете,если ставка налога на прибыль у данного предприятия составляет 20%

Irina 02 марта 2018 г., 15:13:15 (6 лет назад)
Рейтинг
+ 0 -
0 Жалоба
Ваш ответ будет первым =)
Ответить

Другие вопросы из категории

Помагите решить пожайлуйста

Сука Блять Пиздец Хуй Член

10-11 класс экономика ответов нет
Тема 12. Вклад Р.Коуза в теорию микроэкономики

задания: 1. Знаком + укажите правильный ответ. Теорема Коуза доказывает, что: а) государству необходимо вмешиваться в экономику; б) существование трансакционных издержек неизбежно, поэтому рынок неэффективен; в) при небольших трансакционных издержках рынок самостоятельно достигает эффективности; г) права собственности не влияют на эффективность экономических отношений. 2. Знаком +отметьте правильные суждения. Трансакционными не являются затраты на: а) нахождение торговых партнеров; б) обеспечение прав собственности; в) хранение товаров; г) транспортировку товаров. 3. Как с точки зрения Р.Коуза связана величина трансакционных издержек с размерами фирмы?

10-11 класс экономика ответов нет
задача экономика

решить задачу

10-11 класс экономика ответов нет
социология

составте словарик (не менее 5 слов) профессионализмов по вашей специальности(соц. работник) с указанием правильного ударения и лексического значения (по словарю). составте с любым словом предложение.профессия социальный работник

10-11 класс экономика ответов нет
Підприємництво в ринковій економіці

(Виберіть правильну відповідь 1. Чи правильним є твердження, що підприємництво є обов’язковою ознакою ринкової економіки: а) так; б) ні; в) частково; г) підприємництво є ознакою рівня життя населення. 2. Сучасне вітчизняне визначення терміну «підприємництво» наведене в Законі України: а) «Про підприємства в Україні»; б) «Про підприємництво в Україні»; в) «Про підприємство»; г) Господарському кодексі. 3. Який з нижче перерахованих принципів, за якими здійснюється підприємництво сюди не належить: а) вільний вибір діяльності на добровільних засадах; б) залучення до підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб та громадян; в) вільне наймання працівників; г) отримувати ліцензію на діяльність у сферах, які підлягають ліцензуванню відповідно до чинного законодавства. 4. Згідно з засновником сучасної школи підприємництва Й. Шумпетером, підприємцем можна вважати того, хто: а) творить підприємництво, відкриває справу, впроваджує нові вироби, освоює нові ринки, приймає рішення щодо ведення бізнесу; б) підприємець власник, підприємець-орендар, підприємець-менеджер; в) займається веденням особистого підсобного господарства, роботою по найму, індивідуальним підприємництвом; посередницькою діяльністю; г) виконує директивні вимоги щодо розвитку підприємництва, створює умови для розвитку творчості і кожної особистості, захищає вітчизняного виробника. 5. Суб’єкт підприємництва це: а) один із засновників підприємства; б) те, на що націлене підприємництво; в) учасник підприємницької діяльності; г) службовець, який контролює підприємницьку діяльність. 6. «Підприємництво» і «бізнес» – це: а) тотожні за змістом і суттю поняття; б) «бізнес» – поняття дещо ширше від підприємництва; в) «підприємництво» – поняття дещо ширше від «бізнесу»; г) у західних країнах – «бізнес», в Україні – «підприємництво». 7. Згідно А. Хоскінга, до елементів підприємницького середовища належать: а) власність, способи й розміри отримання доходів; б) економічна ситуація, соціально-культурне, технологічне, географічне середовище; в) цивільне, кримінальне, загальне та спеціальне законодавство держави; г) мінімальні обсяги фінансових ресурсів, отримання підтримки від держави, найпростіші способи поліпшення умов збуту продукції. 8. Найвірогідніше, підприємець прагне скоротити витрати виробництва, щоб: а). збільшити суму прибутку; б). не допустити конкурентів на свій ринок збуту; в). зменшити кількість робітників і розмір заробітної плати; г). правильні відповіді а) і б). 9. До функцій кредитного підприємництва не належить: а) акумуляція тимчасово вільних грошових засобів; б) надання кредитів підприємницьким структурам; в) надання споживчого кредиту населенню; г) правильна відповідь відсутня. 10. Форми підприємницької діяльності розрізняються за: а) статусом і власністю суб’єктів підприємництва; б) розмірами капіталу і кількістю виробленої товарної продукції; в) чисельністю працівників підприємницької структури; г) величиною отриманого прибутку. Завдання 2 При створенні фірми за участю іноземного інвестора підприємець має два варіанти капіталовкладень: за 1-им варіантом обсяг капіталовкладень (КВ) становить 500 тис. дол., а очікуваний прибуток (Пр) – 130 тис. дол., за другим – відповідно 600 тис. і 175 тис. дол. Визначте, який варіант капіталовкладень є вигіднішим для підприємця. Завдання 3 Припустимо, що підприємець має 500 тис. дол. і хоче вигідно їх розмістити. При цьому є такі варіанти: а) придбання будинку та земельної ділянки; б) придбання устаткування для виробництва продукції, яка користується попитом і приносить великий дохід; в) внесення грошей на строковий рахунок у банк. Поясніть, за яких умов підприємець надасть перевагу інвестуванню зазначеної суми грошей у придбання устаткування? Що, на вашу думку, стримує нині в Україні такий вибір підприємців? Завдання 4 Чи залежать здатності до підприємництва від: а) освіти; б) національності; в) клімату, в умовах котрого живе людина; г) спадковості; д) соціально-суспільного устрою країни? Завдання 5 З економічної теорії відомо, що підприємництво пов’язане з ризиком. Подумайте, із чим конкретно зв’язаний цей ризик: а) із втратою грошей; б) із втратою репутації; в) із втратою життя; г) з невизначеністю; д) з асиметрією інформації. Який із цих пунктів має найбільше значення особисто для Вас, якщо Ви схильні до підприємництва? Завдання 6 Яка організаційна форма бізнесу була б, на Ваш погляд, найбільш раціональною для фірм, що ставлять перед собою наступні завдання: а) створення банку для фінансування інвестицій у будівельній індустрії; б) організація посередницької контори по здачі в оренду житлової площі; в) формування промислового комплексу по добиче й збагаченню руд кольорових металів; г) виготовлення й продажу вовняних виробів ручного в’язання. Завдання 7 Робота з цитатами та твердженнями 1. «Необмежена відповідальність властива індивідуальним підприємцям і повним товариствам». Прокоментуйте це твердження. 2. «Не обманеш – не продаси» (російське прислів’я). «Прибуток вище всього, але честь – вище прибутку» (девіз дореволюційного нижегородського ярмарку). Якого принципу, на Ваш погляд, вигідніше дотримуватися в підприємницькій діяльності?

10-11 класс экономика ответов нет

Читайте также

Помогите пожалуйста

1)Приведите примеры случаев, когда земля не является фактором производства.ответ обоснуйте.
2) Охарактеризуйте на конкретных примерах, как изменились в современных рыночных условиях в Украине такие факторы производства, как труд и капитал.
Помогите пожалуйста!

Помогите пожалуйста

1)Приведите примеры случаев, когда земля не является фактором производства.ответ обоснуйте.
2) Охарактеризуйте на конкретных примерах, как изменились в современных рыночных условиях в Украине такие факторы производства, как труд и капитал.
Помогите пожалуйста!

Ребята, ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ОЧЕНЬ НАДО. Задача 2. Определить месячную сумму амортизационных отчислений

начисляемых линейным методом.

Исходные данные:

Первоначальная стоимость оборудования НВ×90 тыс. р.

Срок полезного использования 8 лет

Задача 5.

По данным таблицы определите среднегодовую выработку

стоимостным методом.

Исходные данные

Объем производства диванов НВ×20 шт

Цена 1 дивана 30 000 р.

Объем производства кресел НВ×40 шт

Цена 1 кресла 10 000 р.

Численность рабочих НВ+35 чел

Задача 4.

Определите продолжительность оборота оборотных средств,

коэффициент оборачиваемости и коэффициент загрузки средств в обороте.

Сделать вывод об эффективности использования основных средств.

Исходные данные:

Выпуск продукции НВ×1 млн.р.

Календарный период год

Средний размер оборотных средств НВ×400 тыс.р.

Помогите пожалуйста, очень надо. задача4. Налоговая инспекция потребовала от ООО "Букинист" - магазина по продаже книг - добровольно признать

себя банкротом на том основании, что ООО уже в течение трех месяцев не платит налоги. Добровольного банкротства не последовало. Налоговая инспекция подала заявление в арбитражный суд о возбуждении процедуры банкротства. Какое решение должен вынести арбитражный суд?

Помогите пожалуйста я вас прошу срочно надо.Численность работников по списку на 1 января — 170 человек. 15 января уволились по собственному желанию 3

человека, 16 января приняты на работу 5 человек, 25 января были призваны в армию 2 человека. Определить среднесписочную численность работников в январе, I квартале, коэффициенты оборота рабочей силы по приему, выбытию и текучести кадровВы находитесь на странице вопроса "Задача по налогам,помогите пожалуйста", категории "экономика". Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Автоматический умный поиск поможет найти похожие вопросы в категории "экономика". Если ваш вопрос отличается или ответы не подходят, вы можете задать новый вопрос, воспользовавшись кнопкой в верхней части сайта.